Tekst en vertaling A Child of Our Time van Michael Tippett

Part I

Deel I

1. Chorus
The world turns on its dark side
It is winter

1. koor
De wereld laat zich van haar donkere zijde zien
Het is winter

 

2. The argument Alto solo

Man has measured the heavens with a telescope,

Driven the Gods from their thrones
But the soul,
Watching the chaotic mirror,
Knows that the Gods return
Truly, the living God consumes within

And turns the flesh to cancer!

2. alt

De mens heeft de hemelen gemeten met een telescoop,
Goden van hun troon verdreven
Maar de ziel weet,
Kijkend in de chaotische spiegel,
Dat de goden zullen terugkeren
Waarlijk, de levende god zal van binnen uit het kwaad verteren
En het vlees in kanker veranderen!

 

Interludium

 

 

3. Scena Chorus and alto

Is evil then good?
Is reason untrue?

Reason is true to itself
But pity breaks open the heart
   
We are lost
We are as seed before the wind
We are carried to a great slaughter

3.

Is het kwaad dan goed?
Is het verstand niet zuiver meer?

Het verstand is trouw aan zichzelf,
Maar medelijden breekt het hart open

Wij zijn verloren
Wij zijn als zaad in de wind

Wij worden naar een groot bloedbad gedreven

 

4. The Narrator Bass solo

Now in each nation there were some
Cast out by authority and tormented,
Made to suffer for the gen’ral wrong

Progroms in the east, lynching in the
west;
Europe brooding on a war of starvation
And a great cry went up from the people

4.

Nu werden er in elk land op grond van het recht van de sterkste, mensen verstoten en gekweld.
Zij werden gedwongen te lijden voor de collectieve fouten
Progroms in het oosten, lynchpartijen in het westen;

Europa broedend op een oorlog door hongersnood
En een noodkreet steeg op van uit de mensen

5. Chorus of the oppressed

When shall the usurer's city cease
And famine depart from the fruitful Land?

5.

Wanneer zal het rijk van de woekeraar vallen en wanneer verdwijnt de honger uit het vruchtbare land?

6. Tenor solo
I have no money for my bread;
I have no gift for my love
I am caught between my desires and
their frustration
As between the hammer and the anvil
How can I grow to a man's stature?

6.
Ik heb geen geld voor mijn brood;
Ik heb geen geschenk voor mijn geliefde
Ik ben gevangen tussen mijn verlangens en hun frustratie
Als tussen hamer en aambeeld
Hoe kan ik ooit tot een volwaardig mens uitgroeien?

7. Soprano solo
How can I cherish my man in such days,
Or become a mother in a world of
destruction?
How shall I feed my children on so
Small a wage?
How can I comfort them when I am dead?

7.
Hoe kan ik mijn man liefhebben in zulke tijden,
Of moeder worden in een wereld van
vernietiging?
Hoe moet ik mijn kinderen voeden van zo'n
klein loon?
Hoe kan ik ze troosten als ik dood ben?

8. A SPIRITUAL Chorus & Soli
Steal away, steal away, steal away to Jesus;
Steal away, steal away home
I han't got long to stay here
My Lord, He calls me,
He calls me by the thunder
The trumpet sounds within-a my soul
I han't got long to stay here
Steal away, steal away, steal away to Jesus;
Steal away, steal away home
I han't got long to stay here
Green trees a-bending
poor sinner stands a-trembling
The trumpet sounds within-a my soul
I han't got long to stay here
Steal away, steal away, steal away to Jesus;
Steal away, steal away home

I han't got long to stay here

8.

Sluip weg, sluip weg, sluip weg naar Jezus
Sluip weg, sluip weg naar huis
Ik kan hier niet lang blijven
Mijn Heer, Hij roept me
Hij roept me door middel van donderslag
De trompet klinkt in mijn ziel
Ik kan hier niet lang blijven
Sluip weg, sluip weg, sluip weg naar Jezus
Sluip weg, sluip weg naar huis
Ik kan hier niet lang blijven
Groene bomen buigen
de arme zondaar staat te trillen
De trompet klinkt in mijn ziel
Ik kan hier niet lang blijven
Sluip weg, sluip weg, sluip weg naar Jezus
Sluip weg, sluip weg naar huis

Ik kan hier niet lang blijven

 

Part II

 

9. Chorus
A star rises in midwinter
Behold the man! The scapegoat!
The child of our time

9.
Een ster verschijnt midden in de winter
Zie de man! De zondebok!
Het kind van onze tijd

10. The Narrator Bas solo
And a time came when in the continual
Persecution one race stood for all

10.

En er kwam een tijd dat onder voortdurende
Vervolging één ras voor alle andere moest lijden

11. Double chorus of persecutors and persecuted
Away with them!
Where?
Curse them! Kill them!
Why?
They infect the state
How?
We have no refuge

11.

Weg met hen!
Waar naar toe?
Vervloek ze! Maak ze af!
Waarom?
Zij verzieken de maatschappij
Hoe?
Wij hebben geen toevluchtsoord

12. The Narrator Bass solo

Where they could, they fled from the
Terror
And among them a boy escaped secretly

And was kept in hiding in a great city

12.

Waar dat mogelijk was vluchten ze
voor de terreur
En onder hen was een jongen, die in
het geheim ontsnapte
en hij werd verborgen gehouden in een grote stad

13. Chorus of the Self-righteous
We cannot have them in our Empire
They shall not work,
Nor draw a dole
Let them starve in No-Man's-Land!

13.
Wij kunnen hen er niet bij hebben in ons Rijk
Zij mogen geen werk hebben
En ook geen uitkering
Laat ze maar creperen in Niemandsland!

14. The Narrator Bass solo
And the boy's mother wrote a letter

Saying:

14. De verteller

En de moeder van de jongen schreef een brief

Waarin ze zei:

15. Scena Solo Quartet
O my son! In the dread terror
They have brought me near to death

Mother! Ah Mother!
Though men hunt me like an animal,
I will defy the world to reach you

Have patience
Throw not your life away in futile sacrifice

You are as one against all
Accept the impotence of your humanity

No! I must save her

15.

O mijn zoon! In deze tijd van verschrikkingen
drijven ze me bijna de dood in

Moeder! Oh Moeder!
Hoewel ze me opjagen als een beest,
Zal ik de hele wereld trotseren om jou te bereiken

Heb geduld
Vergooi je leven niet in een nutteloze opoffering

Je staat alleen tegenover iedereen
Aanvaard de onmacht van je mens-zijn

Nee! Ik moet haar redden

16. A spiritual Chorus & Soli
Nobody knows the trouble I see, Lord
Nobody knows like Jesus

O brothers, pray for me
And help me to drive Old Satan away

O mothers, pray for me
O mothers, pray for me
And help me to drive Old Satan away

Nobody knows the trouble I see, Lord
Nobody knows like Jesus

16.
 
Niemand kent de ellende die ik zie, Heer
niemand kent of weet dit beter dan Jezus

O broeders, bid voor mij
En help me Satan te verdrijven

O moeders, bid voor mij
O moeders, bid voor mij
en help me Satan te verdrijven

Niemand kent de ellende die ik zie, Heer
niemand kent dat beter dan Jezus

17. Scena Duet: Bass & Alto Soli
The boy becomes desperate in his agony

A curse is born

The dark forces threaten him

He goes to authority
He is met with hostility

His other self rises in him,
Demonic and destructive

He shoots the official

But he shoots only his dark brother-
And see- he is dead

17.

De jongen wordt wanhopig in zijn angst

Een vloek is geboren

De duistere machten bedreigen hem

Hij gaat naar de autoriteiten
Ze behandelen hem vijandig

Zijn alter ego komt in opstand
duivels en vernietigend

Hij schiet de diplomaat neer

Maar hij beschiet uitsluitend zijn duistere alter ego
En zie: hij is dood

18. The Narrator Bass Solo
They took a terrible vengeance

18.

Zij namen op een verschrikkelijke manier wraak!

19. The terror Chorus
Burn down their houses!
Beat in their heads!
Break them in pieces on the wheel

19.

Brand hun huizen plat!
Sla ze de hersens in!
Radbraak ze!

20. The Narrator Bass Solo
Men were ashamed of what was done
There was bitterness and horror

20.

De mensheid schaamde zich over wat was aangericht
Er heerste verbittering en afgrijzen

21. A spiritual of anger Chorus & Bass Solo
Go down Moses,
Way down in Egypt land
Tell old Pharaoh, to let my people go
When Israel was in Egypt land
Let my people go
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go

“Thus spake the Lord”, bold Moses said,
Let my people go
“If not I'll smite your first-born dead”,
Let my people go
Go down, Moses, way down in Egypt land
Tell old Pharaoh, to let my people go

21.

Ga Mozes,
Ginds naar het land Egypte
Zeg de Farao dat hij mijn volk moet laten gaan
Toen het volk van Israel in Egypte was
Laat mijn volk gaan
Zo onderdrukt, dat ze niet stand konden houden
Laat mijn volk gaan

“Zo spreekt de Heer”, zei Mozes dapper
Laat mijn volk gaan
“Anders gaan de eerstgeborenen eraan”
Laat mijn volk gaan
Ga, Mozes, ginds naar het land Egypte
Zeg de Farao dat hij mijn volk moet laten gaan

22. The boy sings in his prison Tenor Solo
My dreams are all shattered
In a ghastly reality
The wild beating of my heart is stilled,
Day by day
Earth and sky are not for those in prison

Mother! Mother!

22.

Mijn dromen zijn allemaal kapotgeslagen
In een afschuwelijke werkelijkheid
Het wilde slaan van mijn hart is gekalmeerd
Dag na dag
Aarde en lucht zijn niet voor hen die in de gevangenis zitten
Moeder! Moeder!

23. The mother Soprano Solo
What have I done to you, my son?
What will become of us now?
The springs of hope are dried up
My heart aches in unending pain

23.
     
Wat heb ik je aangedaan, mijn zoon?
Wat zal er nu van ons worden?
De bronnen van hoop zijn opgedroogd
Mijn hart wordt gekweld door een eindeloze pijn

24. Alto Solo
The dark forces rise like a flood
Men's hearts are heavy:
They cry for peace

24.
De duistere machten komen op als een vloed
De harten van de mensen zijn zwaar:
Ze schreeuwen om vrede

25. A spritual Chorus & Soprano
O, by and by,
I am going to lay down my heavy load
I know my robe's going to fit me well
I’ve tried it on at the gates of hell
O, Hell is deep and a dark despair
O, stop, poor sinner, and don't go there!
O, by and by,
I am going to lay down my heavy load

25.

Oh, binnenkort
Zal ik mijn zware last neerleggen
Ik weet dat mijn gewaad mij goed zal passen
Ik heb het aangepast bij de poorten van de hel
Oh, de hel is diep en een donkere wanhoop
Oh, stop, arme zondaar, ga daar niet heen!
Oh, binnenkort

Zal ik mijn zware last neerleggen

 

Part III

 

Deel III

26. Chorus
The cold deepens
The world descends into the icy waters
Where lies the jewel of great price

26. koor
De kou wordt intenser
De wereld daalt af in ijskoud water,
Waarin het juweel van grote waarde ligt

27. Alto Solo
The soul of man is impassioned
Like a woman
She is old as the earth, beyond good and evil, the Sensual garments
Her face will be illumined like the sun
Then is the time of his deliverance

27. alt
De ziel van de mens wordt hartstochtelijk
Als een vrouw
Zij is zo oud als de aarde, voorbij goed en kwaad en Zinnelijkheden
Haar gezicht zal verlicht zijn als de zon
Dan komt de tijd van zijn verlossing

28. Scena Bass Solo & Chorus

The words of wisdom are these:
Winter cold means inner warmth,
the secret nursery of the seed

How shall we have patience for the
Consummation of the mystery?
Who will comfort us in the going through?

Patience is born in the tension of loneliness
The garden lies beyond the desert
     
Is the man of destiny master of us all?
Shall those cast out be unavenged?

The man of destiny is cutt off from fellowship

Healing springs from the womb of time
The simple hearted shall exult
In the end

What of the boy then?
What of him?
He, too, is outcast,
His manhood broken in the clash of powers
God overpowered him –
The child of our time

28.

Dit zijn de woorden van wijsheid:
winterkoude betekent innerlijke warmte,
de geheime kraamkamer van het zaad

Hoe kunnen wij geduld opbrengen voor
de vervulling van het mysterie?
Wie zal ons troosten op de weg die wij moeten gaan?

 Geduld wordt geboren onder druk van eenzaamheid
Het paradijs ligt voorbij de woestijn

Is de man van het noodlot dan ons aller meester?
Zullen deze verworpenen ongewroken blijven?

De man van het noodlot is van kameraadschap Uitgesloten
Tijd heelt alle wonden
De eenvoudigen van geest zullen zegevieren Uiteindelijk

En de jongen dan?
Wat wordt er van hem?
Ook de jongen is een verworpene,
Zijn mens-zijn is gebroken in de machtstrijd
God overmeesterde hem –
het kind van onze tijd

Preludium  

 

29. GENERAL ENSEMBLE Chorus & Soli

I would know my shadow and my light,

So shall I at last be whole

Then courage, brother,
Dare the grave passage

Here is no final grieving
But an abiding hope

The moving waters renew the earth
It is spring

Chorus repeats the words of the solists

29.

Ik zou graag mijn schaduwzijde en mijn
verlichte zijde kennen
Dan zal ik uiteindelijk compleet zijn

Heb dan moed broeder,
Durf de zware overtocht aan

Hier is geen laatste pijn,
Maar een groeiende hoop

De stromende wateren vernieuwen de aarde
Het is lente

30. A spiritual Chorus & Soli

Deep river,
My home is over Jordan
Deep river, Lord
I want to cross over into campground
Oh, chillun! Oh don't you want to go
To that gospel feast,
That promised land,
The land where all is peace?
Walk into heaven, and take my seat
And cast my crown at Jesus' feet
Deep river,
My home is over Jordan

I want to cross over into campground, Lord!

30.

Diepe rivier,
Mijn huis is aan gene zijde van de Jordaan
Diepe rivier, Heer
Ik wil oversteken naar dat land
O kinderen! O willen jullie niet gaan,
Naar dat feest van het evangelie,
Dat beloofde land,
Het land waar alles vrede is?
Ga de hemel binnen en neem mijn plaats
En werp mijn kroon aan Jesus' voeten neer
Diepe rivier,
Mijn huis is aan gene zijde van de Jordaan
Ik wil oversteken naar dat land Heer!